:: สำหรับผู้ดูแลระบบ ::
     
  >> ระบบเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์  
>> ระบบเพิ่มคำสั่งแต่งตั้ง
>> ระบบบันทึกสถานการณ์น้ำ