ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3


คู่มือสำหรับประชาชน


ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกรมชลประทานด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ส่งน้ำและบำรุงรักษา มีจำนวน ๓๓ คู่มือ แบ่งหมวดหมู่การขออนุญาตไว้ ๔ ประเภท ดังนี้

Download

๑. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน ๑๔ คู่มือ
๒. การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จำนวน ๑๔ คู่มือ
๓. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน ๓ คู่มือ
๔. ด้านอื่นๆ จำนวน ๒ คู่มือ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้อนุมัติและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 ๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร