Untitled Documentยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมชลประทานขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นั้น ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้งปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ.............................. กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซมขุดลอกคูคลองส่งน้ำสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทาน ใกล้บ้าน.............................. กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกทะลุเกินแผนไปแล้วกว่า ๒.๖๓ ล้านไร่ ทำให้มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ .............................. กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม ๖ ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงน้ำทะเลหนุนพร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า.............................

 


กรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิ๊ก!!

หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

สหกรณ์กรมชลประทาน

ต้นทุนการผลิต

ระบบสมุดโทรศัพท์

รายงานประจำปี/สารสนเทศ- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540


- จัดซื้อจัดจ้าง

- ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
- รายงานกิจกรรม
-
คลิ๊ก!! บริการประชาชน

>> วีดีทัศน์แนะนำจังหวัด

>> วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

AmazingCounters.com
เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558

 

 


โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 


แนวทางการการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นี่คือ..ความจริงของความสัมพันธ์ระหว่าง "น้ำ เขื่อน ป่า"

 ๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562