ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 
          - โครงการชลประทานมุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) ระยะห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ ๓.๕ กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๓๓๙.๘๓ ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๖๔๒ กิโลเมตร ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑๓๘ เมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
          - ทิศเหนือติดต่อจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร
          - ทิศใต้ติดต่อจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดร้อยเอ็ด
          - ทิศตะวันออกติดต่อประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          - ทิศตะวันตกติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 

๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร