ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  


 
 
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 
          ตั้งอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านด่านยาว ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบลุ่มน้ำห้วยบังอี่ โดยครอบคลุม ๓ อำเภอ ดือ อำเภอหนองสูง อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล มีโครงการชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ รวมพื้นที่ชลประทานของโครงการฯ ประมาณ ๑๑,๐๒๕ ไร่ ประกอบด้วย
          - โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน ๑ โครงการ
          - โครงการป้องกันชายแดน จำนวน ๑ โครงการ
 
ลุ่มน้ำห้วยบังอี่ โดยครอบคลุม ๓ อำเภอ ดือ อำเภอหนองสูง อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร