ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  


 
 
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

          ตั้งอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยมุก บ้านดอนสวรรค์ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบลุ่มน้ำห้วยมุก
โดยครอบคลุม ๒ อำเภอ คือ อำเภอคำชะอี อำเภอเมือง อำเภอดงหลวงในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีโครงการชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ รวมพื้นที่ชลประทานของฝ่ายส่งน้ำฯ ประมาณ ๑๓,๘๕๖ ไร่ ประกอบด้วย
          - โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน ๒ โครงการ
          - โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๘ โครงการ
          - โครงการป้องกันชายแดน ๑ โครงการ
 
ลุ่มน้ำห้วยมุก โดยครอบคลุม ๒ อำเภอ คือ อำเภอคำชะอี อำเภอเมือง อำเภอดงหลวง

 

๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร